Medezeggenschaps- & Ouderraad

Ouders en de school slaan de handen ineen.

Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders hebben op verschillende manieren invloed op school. De meeste invloed kunnen ze uitoefenen via de MR, omdat dit orgaan actief betrokken is bij het beleid van de school en over diverse zaken instemmings- of adviesrecht heeft.

Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Onze MR bestaat uit drie gekozen ouders en drie leerkrachten. De MR kan alle zaken die de school betreffen bespreken met het schoolbestuur en de directeur. De MR wordt in de gelegenheid gesteld mee te denken over door het bestuur of directie voorgenomen besluiten, zoals personeelsbeleid, formatieplan, schoolplan, onderwijskundig- en financieel beleid.

Op de informatieavond presenteert ook de MR zich. Ook zijn zij betrokken bij eventuele benoemingen van een nieuwe directeur aan de school. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Daartoe komt ze eens per twee maanden bijeen om zich over belangrijke schoolzaken te laten informeren en daarover met elkaar van gedachten te wisselen. De vergaderingen zijn openbaar. Eens per twee jaar (of indien noodzakelijk eens per jaar) zijn er verkiezingen.

Voor vragen m.b.t. schoolorganisatie en /of schoolbeleid kunt u in eerste instantie bij de directeur terecht. Mocht u hier niet uit komen dan kunt u bij de MR terecht.

De MR is per e-mail bereikbaar: mr@wilkeshuisschool.nl

Ouderraad (OR)

De OR heeft als belangrijkste taak; de school, in de meest brede zin, te helpen bij activiteiten. De leden helpen met het organiseren en uitvoeren hiervan. Ook de inkoop van eten en drinken voor deze activiteiten wordt verzorgd door de OR.
Daarnaast denkt de OR mee over allerlei praktische zaken die de school betreffen. De ouders hebben de mogelijkheid om te overleggen met elkaar, met de schoolleiding en met het schoolteam. De OR kijkt wat er in de school gebeurt en denkt met de school mee (klankbordfunctie).

De OR formeert soms bij speciale onderwerpen aparte werkgroepen (werkgroep luizencontrole, fancy fair comité, werkgroep nieuw schoolprofiel). Tot slot heeft zij een grote inbreng in het verzorgen van een goede sfeer binnen de school.

Regelmatig zijn er verkiezingen om vrijgekomen plaatsen op te vullen. Iedere ouder kan zich daarvoor kandidaat stellen. Op de algemene informatieavond aan het begin van het schooljaar presenteert de OR zich en geeft dan verslag van haar activiteiten en de besteding van de ouderbijdrage.

De OR is per e-mail bereikbaar: or@wilkeshuisschool.nl

Helaas, Uw browser is te oud om deze website te tonen. Update uw browser.